Gebruiksvoorwaarden CarViewer

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de mobiele applicatie ‘CarViewer’ van Internet Service Nederland B.V. (‘ISN’), en op de aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen op of via deze mobiele applicatie, zoals video’s en voertuiginformatie (de ‘Informatie’). ISN is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27156644 en kantoorhoudende aan de Bleiswijkseweg 35 te 2712 PB Zoetermeer. Voor vragen over de App of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met ISN via info@carviewer.nl.

Informatie en aansprakelijkheid
Deze App is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en onderhouden. Desondanks kan ISN niet garanderen dat deze App, de bijbehorende website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie in de app en op de website is uitsluitend bedoeld als toelichting en/of aanvulling op de mogelijkheden een videopresentatie samen te stellen of te verrijken en niet bedoeld als advies. Het is de verantwoordelijkheid van de aanbieder dat de in de presentatie aangeboden producten c.q. diensten geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van derden, geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn. De aanbieder vrijwaart ISN tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de door aanbieder gemaakt video’s inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. ISN is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens. De aansprakelijkheid van ISN voor directe schade wegens toerekenbare tekortkomingen met betrekking tot de juiste, volledige, tijdige plaatsing van de presentatie is beperkt tot het bedrag dat de aanbieder voor de app per maand betaalt aan ISN.

Eigendomsrechten en gebruiksrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze App en de Informatie berusten bij ISN of haar licentiegevers. Behalve waar anders aangegeven in deze App of in de Informatie, mag u deze App en de Informatie raadplegen en gebruiken voor persoonlijk en/of commercieel gebruik. Ieder ander gebruik van de App of van de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ISN. Indien sprake is van een lidmaatschap draagt ISN er zorg voor dat o.a. de video’s kunnen worden gedeeld via YouTube. ISN is gerechtigd de aanbieder per direct uit te sluiten van gebruik van de dienst indien de aanbieder in strijd handelt met de betaalprocedure en/of met deze gebruiksvoorwaarden. Ontvangen betalingen worden niet gerestitueerd.
Het lidmaatschap kan elk moment door de gebruiker worden opgezegd. Het lidmaatschap eindigt op de laatste dag van de op dat moment lopende termijn. ISN behoudt zich het recht voor om koppelingen met derden zonder reden van opgave te beëindigen, om commerciële uitingen van derden weer te geven en om video’s te publiceren op eigen portals en websites.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in Zoetermeer is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

Wijzigingen
ISN behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden in deze App. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 6 december 2016.